Klik - her eller under teksten for at komme videre!
 

Aktivitetsklubben for Seniorsvømmere i Aarhus


Vedtægter

§ 1.   Tilhørsforhold

Stk. 1. Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub er stiftet den 28. juni 2004

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune. 

§ 2.  Formål

Stk. 1.                   Aktivitetsklubbens formål er:
                              I tilknytning til Århus kommunes tilbud om seniorsvømning at tilbyde yderligere en vifte af:
                              Sundhedsfremmende fysiske og mentale aktiviteter og  oplevelser med vægt på det sociale samvær. 
                              At arrangere:

                ----         Udflugter til landets mange attraktioner, firmabesøg, udlandsrejser etc.

                ----         Aktiviteter med vægt på sundhed og motion for ældre. F.eks. stavgang m.v.

                ----         Kollektive og individuelle motionsprogrammer m. instruktørvejledning.  

                ----         Spændende og humoristiske foredrag med vægt på krop og velvære  

             Motto:      ”Pensionisten der vil være sund og glad, motionerer i kommunens svømmebad”

§ 3.  Medlemskab

Stk. 1. Alle seniorer kan optages som aktive medlemmer.

Stk. 2. Seniorer der ikke er medlemmer kan ikke deltage i klubbens aktiviteter. Definitionen på seniorer er her: Førtidspensionister og personer over 60 år.

§ 4.  Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen finder sted hvert år i første kvartal. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i følgende svømmehaller: Gellerup, , Spanien og på hjemmesiden.

          

Stk. 3.  Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.  Alle med gyldigt medlemskab har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer´, der ikke har betalt kontingent har ikke stemmeret.

Stk. 5.  Til forslags vedtagelse kræves simpelt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

             Efter evt. ændringer skal vedtægterne efterfølgende godkendes af sport og fritid..

Stk. 6.  Der stemmes ved håndsoprækning, men såfremt et medlem kræver det, skal der være skriftlig afstemning.

Stk. 7.  Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 8.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bestyrelses beretning.

3.      Forelæggelse af det indeværende års reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af grundkontingent.

4.      Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringer.

5.      Valg til bestyrelse:

Lige år: Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

Ulige år: Kasserer  2 bestyrelsesmedlemmer og  1 suppleant.

                      6   Valg af kontaktpersoner:

                           Hvert år

                      7.   Valg af: 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

                      8.   Eventuelt.

§ 5.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer kræver det.

            Tidsfrist for varsel og indgivelse af forslag er de samme som for ordinær generalforsamling.

§ 6.  Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af  5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant; mens der på ulige årstal vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Til  bestyrelsen tilknyttes der en primær kontaktperson pr. svømmehal. Kontaktpersoner har ytrings-ret, men ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Stk. 2. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og øvrige poster.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når en mere end halvdelen er til stede.  

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens arbejde og økonomi overfor generalforsamlingen.

Stk.6.  Der nedsættes en aktivitetsgruppe på 3 medlemmer, hvoraf mindst en også er bestyrelsesmedlem. Gruppen har til opgave at behandle, og i samarbejde med bestyrelsen, at prioritere og uddelegere indkomne forslag til klubbens aktiviteter.

§ 7.  Økonomi

Stk. 1. Foreningen finansierer egne udgifter ved egne indtægter.

Stk. 2. Foreningen forpligter sig  ved den samlede bestyrelses underskrift til kreditspørgsmål. Dispositioner over foreningens konti kan foretages af formanden og kassereren.

Stk.  3.Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen eventuelt modtager efter Folkeoplysningsloven, hvis der opstår et krav om tilbagebetaling i forbindelse med en retsstridig handling eller undladelse, som kan tilskrives bestyrelsen – forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.  For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Stk. 4  Modtager foreningen et offentlig tilskud på mere end 100.000 kr. skal regnskabet revideres af en stats- eller registreret revisor.

§ 8. Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2. Regnskabet med forudbetalinger og ikke afsluttede udgifter revideres af den på generalforsamling valgte revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Revisoren vælges for 1 år. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 9. Kontingent

Stk. 1. Grundkontingent for medlemskab af foreningen vedtages af generalforsamlingen. Kontingent opkræves 1 gang årligt og dækker kalenderåret.
Eventuelt suppleringskontingent for at deltage i de enkelte aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Medlemskab af Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub indebærer ret til at deltage i arrangementer afholdt af foreningen. Er kontingent ikke betalt til rettidig forfaldsdato, kan bestyrelsen beslutte at lade ovennævnte rettighed bortfalde.

§ 10. Eksklusion

Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes. Eksklusion foretages af bestyrelsen, men kan ankes på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Ved modarbejdelse forstås handlinger, der uden klar dokumenteret begrundelse, kan sætte bestyrelsen eller et enkelt medlem i miskredit.

           Det forventes, at det enkelte medlem konstruktivt og helhjertet, lever op til det fælles ansvar der skal til, for at skabe grobund for et godt socialt miljø i klubben.

 

§ 11. Ophævelse

 

Stk. 1. Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub kan kun ophæves efter vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum.

 

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler sociale aktiviteter til gavn for svømmeklubbens regi.

           Århus Senior Svømme- & Aktivitetsklub – stiftet den 28. juni 2004

           Sidst revideret: På ordinær generalforsamling 17. marts 09 og efterfølgende godkendt af sport & fritid.

Protokol 

Klubben råder over en protokol, som er ajourført, og som må gennemlæses af alle medlemmer.